Senin 27 Maret 2023, 17:27 WIB

Kumpulan Surat Pendek yang Mudah Dihafal

Meilani Teniwut | Humaniora
Kumpulan Surat Pendek yang Mudah Dihafal

Antara/Saiful Bahri.
Siswa menulis surah pendek juz 30 Al-Qur'an saat Pondok Ramadhan di SDN Lawangan Daya 2, Pamekasan, Jawa Timur.

 

SURAT pendek dalam Al-Qur'an umumnya dibaca saat menjalankan ibadah salat. Untuk itu, setiap bacaannya harus dihafal dengan baik dan sempurna. Ada 20 surat pendek yang mudah dihafal.

Surat pendek ini juga bisa kamu latih ke anak atau adik kamu yang baru belajar salat. Hal ini juga berguna agar mereka mudah mengingat dan melafalkannya.

Untuk itu, simak bacaan surat surat pendek yang bisa kamu hafal dan praktikkan sehari-hari. Berikut 20 surat pendek yang ada dalam juz amma.

Baca juga: Sejarah Penerapan Bertahap Syariat Islam Larangan Khamr atau Miras

1. Al-Fatihah

Bismillahirrahmaanirrahiim.
Alhamdu lilla_hi rabbil 'a_lamin.
Ar Rahmaanirrahiim.
Maaliki yaumiddiin.
Iyyaaka na’budu wa iyyaaka nasta'iin.
Ihdinash-shirraatal mustaqiim.
Shiraathal ladziina an’amta ‘alaihim ghairil maghduubi ‘alaihim waladh-dhaalliin.

Baca juga: Doa setelah Salat Tarawih dan Salat Witir

2. An-Nas

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Qul a'uudzu birabbin-naas.
Malikinnaaas.
Ilaahin-naas.
Min syarril waswaasil khannaas.
Al Ladzii yuwaswisu fii shuduurin-naas.
Minal jinnati wannaas.

Baca juga: Rincian Delapan Golongan yang Berhak Memperoleh Zakat

3. Al-Falaq

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Qul A’uudzu birabbil falaq.
Min syarri maa khalaq.
Wa min syarri ghaasiqin idzaa waqab.
Wa min syarrin naffaatsaati fiil ‘uqad.
Wa min syarri haasidin idzaa hasad.

Baca juga: Idzhar, Hukum Baca Al-Qur'an Nun Mati Tanwin Bertemu Enam Huruf

4. Al-Ikhlas

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Qul Huwallahu Ahad.
Allahu sh-shamad.
Lam yalid walam yuulad.
Wa lam Yakun Lahu kufuwan ahad.

Baca juga: Mengenal Lebih Dalam Hukum Nun Mati Bertemu Tanwin

5. Al-Lahab

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Tabbat yadaa abii lahabiw watabb.
Maa aghnaa ‘anhumaa luhu wa maa kasab.
Sayashlaa naaran dzaata lahab.
waamra-atuhu hammaalatal hathab.
Fii jiidihaa hablum mim masad.

6. An-Nasr

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Idzaa jaa-a nashrullahi wal fath.
Wa ra-aitan naasa yadkhuluuna fii diinillahi afwaajaa.
Fasabbih bihamdi rabbika waastaghfir-hu, innahuu kaana tawwaabaa.

7. Al-Kafirun

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Qul yaa ayyuhaal kaafiruun.
Laa a’budu maa ta’buduun.
Wa laa antum ‘aabiduuna maa a’bud.
Walaa anaa ‘aabidum maa ‘abattum.
Walaa antum ‘aabiduuna maa a’bud.
Lakum diinukum waliya diin.

8. Al-Kautsar

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Innaa a’thainaakal kautsar.
Fashalli lirabbika wanhar.
Innsyaani-aka huwal abtar.

9. Surat Al-Maun

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Ara-aital-ladzii yukadz-dzibu biddiin.
Fadzaalikal-ladzii yadu’-‘ul yatiim.
Walaa yahudh-dhu ‘alaa tha’aamil miskiin.
Fawailul(n)-lilmushalliin.
Al ladziina hum ‘an shalaatihim saahuun.
Al ladziina hum yuraa-uun.
Wayamna’uunal maa’uun.

10. Al-Quraisy

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Li-iilaafi quraisyin.
Ilaafihim rihlatasy-syitaa-i wash-shaif.
Falya’buduu rabba haadzal bait.
Al ladzii ath’amahum minjuu’in wa aamanahum min khauf.

11. Al-Fiil

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Alam tara kaifa fa’ala rabbuka bi-ashhaabil fiil.
Alam yaj’al kaidahum fii tadhliil.
Wa-arsala ‘alaihim thairan abaabiil.
Tarmiihim bihijaaratim min sijjiil.
Faja’alahum ka’ashfim ma'kuul.

12. Al-Humazah

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Wailul likulli humazatil lumazah.
Al-ladzii jama’a maa law wa’addadah.
Yahsabu anna maa lahuu akhladah.
Kallaa layunbadzanna fiil huthamah.
Wamaa adraaka maal huthamah.
Naarullahil muuqadah.
Allatii tath-thali'u 'alal af-idah.
Innahaa ‘alaihim mu`shadah.
Fii 'amadim mumad-dadah.

13. Al-Ashr

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Wal ‘ashr.
Innal insaana lafii khusr.
Illal-ladziina aamanuu wa ‘amiluush-shalihaati wa tawaashau bilhaqqi wa tawaashaubish-shabr.

14.  At-Takatsur

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Al haakumut takaatsur.
Hattaa zurtumul maqaabir.
Kallaa saufa ta’lamuun.
Tsumma kallaa saufa ta’lamuun.
Kallaa lau ta’lamuuna ‘ilmal yaqiin.
Latarawunnal jahiima.
Tsumma latarawunnahaa ‘ainal yaqiin.
Tsumma latus-alunna yaumaidzin ‘anin na’iim.

15. Al-A'la

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Sabbihiisma rabbikal a’laa.
Al-ladzii khalaqa fasawwaa.
Wal ladzii qaddara fahadaa.
Wal ladzii akhrajal mar-‘aa.
Faja’alahuu ghutsaa-an ahwaa.
Sanuqri-uka falaa tansaa.
Illaa maa syaa-allahu innahu ya’lamul jahra wamaa yakhfaa.
Wa nuyassiruka lilyusraa.
Fa dzakkir in nafa’atidz-dzikraa.
Sayadz-dzakkaru man yakhsyaa.
Wa yatajannabuhaal asyqaa.
Al-ladzii yashlannaaral kubraa.
Tsumma laa yamuutu fiihaa walaa yahyaa.
Qad aflaha man tazakkaa.
Wa dzakaraasma rabbihii fashallaa.
Bal tu`tsiruunal hayaataddunyaa.
Wal-aakhiratu khairun wa-abqaa.
Inna haadzaa lafiish-shuhufil uulaa.
Shuhufi ibraahiima wamuusaa.

16. Al-Qari'ah

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Al qoori’ah.
Mal qoori’ah.
Wamaa adrooka mal qoori’ah.
Yauma yakuunun naasu kalfaroosil mabtsuuts.
Watakuunul jibaalu kal’ihnil manfuus.
Fa ammaa man tsaqulat mawaazinuh.
Fahuwa fii’iisyatir raadhiyah.
Wa ammaa man khoffat mawaaziinuh.
Fa ummuhuu haawiyah.
Wa maa adrooka maa hiyah.
Naa runhaa miyah.

17. Al-Adiyat

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Wal’aadiyaati dhobhaa.
Falmuuriyaati qodhaa.
Falmughiirooti shubhaa.
Fa atsarnabihii naq'aa.
Fawasathna bihii jam'aa.
Innal insaana lirobbihii lakanuud.
Wainnahuu ‘alaa dzaalika lasyahiid.
Wa innahuu lihubbil khoiri lasyadiid.
Afalaa ya’lamu idzaa bu’tsiro maa fil qubuur.
Wahusshila maa fish shuduur.
Inna robbahum bihim yaumaidzil lakhobiir.

18. Al-Zalzalah

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Idzaa zulzilatil ardhu zilzaalahaa.
Wa akhrojatil ardhu atsqoolahaa.
Wa qoolal insaanu maa lahaa.
Yaumaidzin tuhadditsu akhbaarohaa.
Bianna robbaka auhaa lahaa.
Yaumaidziy yashdurun naasu asytaatal liyuraw a'maalahum.
Famay ya’mal mitsqoola dzaarotin khoiroy yaroh.
Wamay ya’mal mitsqoola dzarrotin syarroy yaroh.

19. Al-Bayyinah

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Lam yakunil ladziina kafaruu min ahlil kitaabi wal musyrikiina mungfakkiina hattaa ta’tiyahumul bayyinah
Rosuulum minalloohi yatluu suhufam muthohharoh.
Fiiha kutubung qoyyimah.
Wamaa tafarroqol ladziina uutul kitaaba illaa mim ba’dimaa jaa-athumul bayyinah.
Wamaa umiruu illaa liya’budullaaha mukhlishiina lahuddiina hunafaa’a wa yuqiimushshalaata wa yu’tuzzakaata wa dzaalika diinul qayyimah.
Innal ladziina kafaruu min ahlil kitaabi wal musyrikiina fii naari jahannama khoolidiina fiiha ulaa-ika hum syarrul bariyyah.
Innal ladziina aamanuu wa’amilush shoolihaati ulaa-ika hum khoirul bariyyah.
Jazaa-uhum ‘inda robbihim jannaatu ‘adnin tajrii min tahtihal anhaaru khoolidiina fiiha abadaa, rodhiyalloohu ‘anhum warodhuu ‘anhu dzaalika liman khosyiya robbah.

20. Al-Qadr

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Innaa anzalnaahu fii lailatil qodr.
Wamaa adrookamaa lailatul qodr.
Lailatu qodri khoirum min alfi syahr.
Tanazzalul malaa-ikatu war ruuhu fiihaa bi idzni robbihim min kulli amr.
Salaamun hiya hattaa mathla’il fajr. (Z-2)

Baca Juga

Dok

Rekomendasi Pilihan Moisturizer Aman untuk Kulit

👤Putra Ananda 🕔Selasa 26 September 2023, 21:33 WIB
Memiliki kulit yang lembab dan sehat merupakan dambaan bagi sebagian banyak...
Dok Instagram.

Nabi Muhammad Ibarat Cahaya, ini Dalil-Dalil Ulama Tafsir

👤Wisnu Arto Subari 🕔Selasa 26 September 2023, 21:23 WIB
Nah, apa saja dalil-dalil yang menyatakan Nabi Muhammad SAW diibaratkan sebagai cahaya? Berikut...
Ist

Berkembang Mitos Soal Perawatan Kulit, Klinik Erha Beri Edukasi

👤Media Indonesia 🕔Selasa 26 September 2023, 21:13 WIB
Sejumlah mitos yang berkembang di masyarakat di antaranya memakan bengkoang supaya kulit menjadi putih dan bersih, kemudian...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya